MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NỬA CHU VI

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18centimet, biết chiều dài hơn nữa chiều rộng 8centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?


*

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 24centimet, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8cm. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó.quý khách hàng đang xem: Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 8cm


*

Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là:(24 + 8) : 2 = 16(cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 24 - 16 = 8(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 8 = 128(cm2)

Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém chiều lâu năm 8centimet. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó

Tóm tắt:


*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật bao gồm bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều lâu năm là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)

Nửa chu vi của Hswellspell.xyz kia là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều dài của Hcông nhân kia là:

(36 + 28) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng lớn của Hcông nhân kia là:

36 - 27 = 9 (cm)

Diện tích của Hswellspell.xyz đó là:

27 x 9 = 243 (cm2)

Đáp số: 243 cm2

Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi của một hình vuông bao gồm cạnh bằng 16centimet. Biết chiều dài hơn chiều rộng lớn 8centimet. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Chu vi hình vuông là :

16 x 4 = 64(cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64: 2 = 32(cm)

Chiều dài là:

(32+ 8) : 2 = 20(cm)

Chiều rộng là:

trăng tròn – 8 = 12(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

đôi mươi x 12 = 240(cm2)

Đáp số: 240cm2

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26 cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 8centimet. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : ( 26 + 8 ) : 2 = 17 ( cm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 17 - 8 = 9 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật đó : 17 x 9 = 153 ((cm^2))

Vậy diện tích S hình chữ nhật là 153(cm^2).

Xem thêm: Làm Cách Thụ Thai Nhanh Nhất Cho Mọi Cặp Vợ Chồng Đang Mong Muốn Có Con

một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26centimet chiều rộng lớn kém chiều nhiều năm 8centimet .tính diện tích của hình chữ nhật đó

Toongr chiều nhiều năm cùng chiều rộng lớn là:

26:2=13(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(13-8):2=2,5(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

13-2,5=10,5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

2,5x10,5=26,25(cm2)

ĐS: 26,25 cm2

-Chúc các bạn học tập tốt-

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(26-8):2=9(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153((cm^2))

Giai:

Chieu rong la: : 2 = 9

Chieu dẻo la: 9 + 8 = 17

Dien h cua hinc cua nhat la: 17 x 9 = 153

D/s: 153cm2

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 26centimet,chiều rộng kém chiều dài 8cm. tính diện tích S của hình chữ nhật đó.

tự vẽ sơ đồ dùng tổng hiệu nhé , thứ mk ko vẽ đc

nửa chu vi là tổng , chiều rộng kém nhẹm chiều lâu năm là hiệu

chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9 ( centimet )

chiều dài hình chữ nhật chính là :

9 + 8 = 17 ( cm )

diện tích S hình chữ nhật sẽ là :

17 nhân 9 = 153 ( centimet vuông )

đáp số : 153 cm vuông

Một hình chữ nhật có chu vi cấp 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng lớn 18cm. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Nửa chu vi vội vàng chiều rộng lớn chu kỳ là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vì nửa chu vi vội 3 lần chiều rộng lớn cần chiều dài gấp 2 lần chiều rộng lớn, mặt khác chiều dài hơn chiều rộng 18centimet bắt buộc chiều rộng lớn bằng 18cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật kia là: 18 x 2 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật sẽ là : 36 x 18 = 648 ( cm 2 )

Đáp số: 648 cm 2

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 18cm. Chiều rộng bằng 1/3 nửa chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích S hình chữ nhật đó